Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Tăng mức phạt đối với vi phạm trên TTCK

Chủ nhật 12/06/2011 20h:52
Tăng mức phạt đối với vi phạm trên TTCK
Dự thảo CTCK sẽ bị phạt 50 - 70 triệu đồng nếu đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá CK để lôi kéo KH giao dịch, dự báo giá CK mà không có cơ sở phân tích...
[if gte mso 10]>Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tiếp tục lấy ý kiến thành viên xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP (2.8.2010) của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.Dự thảo đã đưa ra mức phạt đối với một số hình thức vi phạm mới, đồng thời tăng mức tiền xử phạt đối với một số vi phạm cũ.

Cụ thể, Dự thảo bổ sung một số điều xử phạt vi phạm quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ. Trong đó, mức phạt hành chính tối thiểu là 40 triệu đồng và tối đa là 200 triệu đồng. Mức phạt 200 triệu đồng áp dụng đối với các tổ chức phát hành và tổ chức, cá nhân tham gia lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ thực hiện lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ có thông tin cố ý làm sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc thực hiện hành vi nhằm chuyển đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thành chào bán cổ phần riêng lẻ để thực hiện chào bán trái với quy định của pháp luật.Đối với tổ chức phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN hoặc chưa được UBCKNN chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ. Hành vi này bị phạt tiền từ 100 đến 150 triệu đồng.Vi phạm quy định về hoạt động phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, chào bán chứng khoán tại nước ngoài và các trường hợp phát hành khác quy định bị phạt từ 40 đến 200 triệu đồng.Dự thảo bổ sung điều khoản phạt tiền từ 150 đến 200 triệu đồng đối với CTCK, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; chi nhánh của CTCK, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân lập, xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật về điều kiện thành lập công ty theo quy định pháp luật.

Đối với tổ chức phát hành là công ty đại chúng không thực hiện cam kết đưa chứng khoán chào bán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.Đối với hành vi thao túng giá chứng khoán vẫn giữ nguyên mức xử phạt tiền từ 200 đồng đến 300 triệu đồng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. Tuy nhiên tăng hình thức xử phạt bổ sung là thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.Về vi phạm quy định trong quản trị công ty đại chúng, Dự thảo Nghị định bổ sung tăng mức phạt tối đa từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng đối với công ty đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, người được uỷ quyền công bố thông tin có vi phạm.Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với công ty đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc thực hiện hành vi hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc hạn chế việc uỷ quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông có yêu cầu hoặc vi phạm quy định về trình tự, thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.Đồng thời, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc vi phạm các quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty.Ngoài ra, Dự thảo tăng mức xử phạt và quy định rõ hơn các hình thức vi phạm. Theo đó, phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và người có liên quan của tổ chức chào mua công khai, công ty mục tiêu, hoặc công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đầu tư mục tiêu, thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư mục tiêu, nhân viên CTCK và tổ chức, cá nhân khác lợi dụng việc biết thông tin về chào mua công khai để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cung cấp, tiết lộ các thông tin liên quan cho bên thứ ba hoặc xúi giục, lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán trước thời điểm chào mua công khai chính thức.

Dự thảo cũng bổ sung thêm việc phạt tiền từ 100 đồng đến 150 triệu đồng đối với CTCK được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ lợi dụng các thông tin chưa công bố ra công chúng liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng chỉ định để mua bán chứng khoán của công ty đại chúng chỉ định hoặc tiết lộ các thông tin liên quan cho bên thứ ba.

UBCKNN đề nghị các thành viên thị trường đóng góp ý kiến về Dự thảo trên khi tham gia Hội thảo lấy ý kiến được tổ chức ngày 20.6 tới đây.Sửa đổi điểm b, c, d khoản 2 Điều 18 như sau: Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với CTCK thực hiện các hành vi sau:“b) Đưa ra nhận định hoặc đảm bảo với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của khách hàng hoặc bảo đảm khách hàng không bị thua lỗ, trừ trường hợp đầu tư vào những sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định; đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng;c) Tổ chức lưu giữ không đầy đủ chứng từ, hồ sơ về khách hàng, không phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch của khách hàng và hoạt động nghiệp vụ của công ty theo quy định;d) Lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin sai lệch hoặc không sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc phát sinh những sự kiện mới ảnh hưởng đến nội dung của hồ sơ đã nộp.”16. Sửa đổi điểm a, đ khoản 3 và bổ sung các điểm g, h, i, k và l khoản 3 Điều 18 như sau: Phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng“a) Không tổ chức quản lý tách biệt chứng khoán của từng nhà đầu tư, tách biệt tiền và chứng khoán của nhà đầu tư với tiền và chứng khoán của CTCK theo quy định; trực tiếp thu, chi tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng; không quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của từng tài khoản giao dịch uỷ thác với tiền và chứng khoán của từng tài khoản giao dịch thông thường và với tiền và chứng khoán của chính công ty; không tách biệt tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng với tài khoản lưu ký chứng khoán của chính công ty;đ) Tiết lộ thông tin khách hàng, trừ trường hợp được pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; không bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin về giao dịch của khách hàng và các thông tin khác về khách hàng mà công ty có được trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán cho khách hàng, trừ trường hợp được pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;g) Đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng khoán hoặc thỏa thuận, đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch;h) Thông tin cho công chúng dự báo giá về một chứng khoán hoặc đưa ra các khuyến nghị giao dịch liên quan đến một chứng khoán cụ thể bằng phương tiện thông tin đại chúng mà không có cơ sở phân tích;i) Trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa điểm cố định bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để ký hợp đồng môi giới với khách hàng, nhận lệnh, thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thanh toán giao dịch chứng khoán với khách hàng, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng;k) Mua, bán trên tài khoản ủy thác các loại chứng khoán chưa được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán; là đối tác mua, bán trong giao dịch tài sản uỷ thác đầu tư trái quy định pháp luật;l) Không chỉ định người quản lý để định kỳ giám sát việc giao dịch của các tài khoản ủy quyền; không thiết lập bộ phận giám sát độc lập giám sát việc quản lý tài khoản ủy thác hoặc không thực hiện giám sát để nhân viên nghiệp vụ quản lý vượt quá số lượng tài khoản ủy quyền mà pháp luật quy định một nhân viên nghiệp vụ được phép quản lý.”
Theo Ngọc Tuyên
Lao động


Số lượt xem: 194
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website