Qua số liệu khảo sát tại các ngành nghề lĩnh vực (LĐ có thu nhập thấp), mức chi tiêu trung bình cho nhu cầu sinh hoạt hằng tháng của NLĐ ở vùng I là 4,78 triệu đồng, tăng 6,8%; vùng II là 4,13 triệu đồng, tăng 10,5%; vùng III là 3,85 triệu đồng, tăng 8,5%; vùng IV là 3,31 triệu đồng, tăng 6,2%. Có 13,3% số NLĐ trả lời thu nhập không đủ sống; 24,5% phải chi tiêu tằn tiện và rất dè sẻn; 49,8% vừa đủ trang trải cuộc sống; chỉ có 12,3% cho biết có tích luỹ. Khi được hỏi “có tiền tiết kiệm không?” , 47,0% số NLĐ trả lời “không có”; 53,0% trả lời “có” nhưng số tiền không cao.