Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Doanh nghiệp

Kinh nghiệm Tái cấu trúc Công ty tại Châu Âu

Chủ nhật 08/07/2012 09h:18
Kinh nghiệm Tái cấu trúc Công ty tại Châu Âu
Bài viết dựa trên những khảo sát của hãng tư vấn chiến lược nổi tiếng Roland Berger Strategy Consultants (RBSC) về tái cấu trúc công ty tại Châu Âu.

Trong năm 2004 – 2005, RBSC đã thực hiện một nghiên cứu toàn diện về các nguyên nhân sâu xa và các nhân tố thành công của các dự án tái cấu trúc ở Châu Âu. Trong tiến trình khảo sát, hãng tư vấn này đã phỏng vấn khoảng 2.600 thành viên ban quản trị và hội đồng quản trị, đại diện cho các công ty từ các ngành khác nhau. Các nội dung khảo sát được chia thành 7 chủ đề:1.      Thời điểm can thiệp vào khủng hoảng2.      Các nhân tố thành công của tái cấu trúc3.      Các thành phần của tái cấu trúc4.      Tầm quan trọng của các giải pháp về nguồn nhân lực5.      Tầm quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm6.      Những yêu cầu về nguồn lực đặc biệt cho tái cấu trúc7.      Tái cấu trúc là một trách nhiệm dài hạnNhư vậy, khảo sát của RBSC chủ yếu tập trung vào những nhân tố nội tại hay nội lực bên trong mang tính tự thân của công ty mà không đề cập đến những nhân tố bên ngoài hay vĩ mô tác động đến tái cấu trúc. Dưới đây là kết quả khảo sát liên quan đến các chủ đề này.Can thiệp vào cuộc khủng hoảng sớm            Tại nước Đức Khảo sát chỉ ra rằng các công ty của Đức đã học hỏi để phản ứng nhanh hơn khi họ nhận thấy mình rơi vào khủng hoảng. Một sự so sánh về thời điểm chỉ ra rằng kể từ năm 2001, tốc độ phản ứng của các công ty đã được gia tăng. Một tỷ lệ đáng kể 32% các công ty được phỏng vấn đã trả lời là ngay khi họ nhận thấy sự khủng hoảng chiến lược (năm 2001 là 20%). Tuy nhiên, 51% (2001 khoảng 57%) các công ty sẽ hành động chỉ khi dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng về lợi nhuận xuất hiện. Một tỷ lệ khác 17% (năm 2001 là 23%) chờ cho đến khi họ thực sự rơi vào cuộc khủng hoảng về khả năng thanh toán trước khi họ thực hiện các biện pháp đối phó.            Đặc trưng, tiến trình khủng hoảng bắt đầu từ khủng hoảng chiến lược. Trong một cuộc khủng hoảng chiến lược, một công ty sẽ tiếp tục tập trung vào những thị trường đang thu hẹp, đánh giá quá thấp các đối thủ cạnh tranh mới, tiếp tục duy trì những sản phẩm cốt lõi khi nó đã trải qua giai đoạn đỉnh cao trong chu kỳ sống của sản phẩm, và bỏ qua những sự thay đổi trong khuôn mẫu hành vi khách hàng. Sự thất bại trong việc thực hiện các giải pháp chống lại khủng hoảng, sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến khủng hoảng lợi nhuận, và việc phụ thuộc vào lượng dự trữ thanh khoản hiện có và dòng tiền âm, chẳng bao lâu sẽ đưa đến khủng hoảng về khả năng thanh toán. Khi quá trình khủng hoảng lan ra toàn công ty, phạm vi hành động sẽ ngày càng bị thu hẹp. Áp lực thực hiện các hành động tăng đáng kể và đạt đến đỉnh điểm trong khủng hoảng khả năng thanh toán.            Các giải pháp đối phó sớm và nhanh chóng phần lớn tạo ra những kết quả tái cấu trúc tốt hơn. Các công ty được phỏng vấn đồng thuận: Nếu phải trải qua quá trình tái cấu trúc một lần nữa, họ sẽ thực hiện các giải pháp nhanh hơn với những tác động lớn hơn trong khi tập trung vào các mục tiêu lớn (28%) và sẽ bắt đầu các nỗ lực tái cấu trúc sớm hơn (23%).            Các nhân tố thành công cho quá trình tái cấu trúc            Tại Đức, các quản trị viên được phỏng vấn đã chỉ ra rằng sự quyết tâm của ban quản trị là một trong những nhân tố trung tâm của thành công, cùng với việc thực hiện nhanh và cách tiếp cận toàn diện trong tư tưởng tái cấu trúc. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy rõ là còn rất nhiều khoảng rộng cho việc cải thiện, đặc biệt trong việc thực thi. Chỉ có 35% công ty được phỏng vấn rất hài lòng với quyết tâm của ban quản trị và khoảng 33% hài lòng với tốc độ thực thi.            Tại Châu Âu không bao gồm nước Đức Những kết luận tương tự như khảo sát tại Đức cũng đúng với Châu Âu: quyết tâm của ban quản trị được xem là nhân tố tái cấu trúc thành công quan trọng nhất và được xem là nhân tố đảm bảo cho thành công của 67% các công ty ở Tây Âu. Ở Đông Âu, khoảng 55% ý kiến đồng ý với đánh giá này. Thành công trong thực thi cũng được coi là một vấn đề ở Châu Âu: Trong khi vẫn đạt được kết quả cao hơn (40% ở Đông Âu) so với Đức (36%), kết quả vẫn rất khiêm tốn. Top 5 nhân tố thành công tái cấu trúc ở Tây Âu phù hợp với các nhân tố được liệt kê trong khảo sát tại Đức:1.      Quyết tâm của ban quản trị2.      Thực thi nhanh chóng3.      Tư tưởng tái cấu trúc toàn diện4.      Việc giám sát sát sao dự án tái cấu trúc5.      Hợp tác chặt chẽ với công đoàn

Bảng 3.1: Top 5 nhân tố quan trọng nhất đối với thành công của tái cấu trúc

Tiêu thứcTây ÂuĐông ÂuRất quan trọngĐược thực hiện rất thành côngRất quan trọngĐược thực hiện rất thành côngQuyết tâm của ban quản trị67%36%55%40%Thực thi nhanh chóng42%28%26%14%Tư tưởng tái cấu trúc toàn diện36%23%43%26%Giám sát chặt chẽ dự án tái cấu trúc22%14%  Hợp tác chặt chẽ với công đoàn19%19%  Giải quyết sáng tạo các vấn đề  28%14%Sự tham gia của các cổ đông  26%19%Nguồn: Roland Berger Strategy Consultant, khảo sát tái cấu trúc 2005Các thành phần của tái cấu trúcTại Đức Việc hiểu về quá trình tái cấu trúc đã được mở rộng, không đơn thuần ở việc lập kế hoạch và thực thi các biện pháp cắt giảm chi phí, các công ty ngày càng quan tâm hơn đến các hoạt động tăng doanh thu. 82% công ty được phỏng vấn (năm 2001 là 49%) cũng thực hiện các chương trình tăng doanh thu trong các chương trình tái cấu trúc.            Tại Châu Âu trừ Đức Cắt giảm nhân viên và cắt giảm chi phí nhân công đóng một vai trò chính với các quản trị viên tại Tây Âu được phỏng vấn. Hơn 90% đã trích dẫn giải pháp này là một phần của tư tưởng tái cấu trúc. 90% trả lời cắt giảm chi phí nguyên vật liệu là biện pháp cắt giảm chi phí phổ biến ở mức thứ ba. Ở các nước Tây Âu cũng như ở Đức, rõ ràng trọng tâm tập trung vào cắt giảm chi phí. Trong khi cắt giảm chi phí cũng đóng một vai trò quan trọng ở Trung và Đông Âu, các chương trình tăng doanh thu được xem là biện pháp quan trọng nhất trong những thị trường này (90% ý kiến). Chương trình tăng doanh thu cũng là một thành phần then chốt trong nhiều quốc gia khác, đứng sau cắt giảm chi phí.Tập trung vào các giải pháp nguồn nhân lựcTại Đức Khảo sát chỉ ra rằng cắt giảm nhân sự là giải pháp tái cấu trúc hoạt động then chốt.Việc sử dụng hệ thống cảnh báo sớmTại nước Đức Các công ty coi việc sử dụng các công cụ để phát hiện sớm các dấu hiệu khủng hoảng là rất quan trọng. Ví dụ, điều này bao gồm hệ thống thông tin quản trị (MIS), một dự báo khả năng thanh toán cuốn chiếu, các cuộc họp soát xét định kỳ, hệ thống quản trị rủi ro, và việc áp dụng ngày càng tăng các mô hình thẻ điểm cân bằng Balance Scorecard. Tuy nhiên, cũng thấy rằng những hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát như vậy đã được thực hiện không đầy đủ. Ví dụ, chỉ có 57% công ty được phỏng vấn thực sự có hệ thống thông tin quản trị hàng tháng, mặc dầu có tới 96% công ty nhấn mạnh giải pháp cảnh báo sớm này.Bảng 3.2: Hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện khủng hoảng (% công ty)Các công cụChâu ÂuĐức (2003)Rất quan trọngĐược thực hiện đầy đủRất quan trọngĐược thực hiện đầy đủHệ thống thông tin quản lý hàng tháng MIS77%65%96%57%Các cuộc họp soát xét hàng tháng với các bộ phận có liên quan75%60%80%46%Cuốn chiếu các dự báo khả năng thanh toán53%44%71%54%Các chỉ số kết quả cốt yếu/ thẻ điểm cân bằng50%30%63%27%Quản trị rủi ro44%24%67%35%Nguồn: Roland Berger Strategy Consultant, khảo sát tái cấu trúc 2005Yêu cầu những nguồn vốn đặc biệtTại Đức Một nhu cầu về các nguồn vốn đặc biệt cho tái cấu trúc được chỉ ra lên tới 80% các công ty được khảo sát. Các nguồn vốn chủ yếu được cung cấp thông qua tài trợ nội bộ tập đoàn. Các khoản vay ngân hàng xếp ở vị trí thứ hai (37%). Các sự lựa chọn tài trợ khác (như tăng vốn, tài trợ từ thị trường vốn, bán nợ, bán và tái thuê) được sử dụng chỉ từ 10 – 20% các công ty được phỏng vấn.Châu Âu trừ Đức Tình hình tại Châu Âu cũng tương tự như ở Đức: hơn 70% các công ty cần thêm nguồn lực tài chính. Ở mức 59%, tài trợ trong nội bộ tập đoàn đóng vai trò quan trọng nhất trong nguồn tài trợ ở Châu Âu. Cũng tương tự ở Đức, các khoản vay ngân hàng giữ vị trí thứ hai, ở mức 44%. Xếp hạng từ 3 đến 5 là những giải pháp về vốn lưu động và bán và tái thuê.Sơ đồ 3.1: Nhu cầu về nguồn vốn mới cho tái cấu trúc ở Châu Âu

Nguồn: Roland Berger Strategy Consultant, khảo sát tái cấu trúc 2005Tái cấu trúc là một trách nhiệm dài hạnTại Đức Chỉ một tỷ lệ nhỏ (20%) các công ty đã hoàn thành quá trình tái cấu trúc ở thời điểm khảo sát hoặc có ít khả năng sẽ có thêm các giải pháp tái cấu trúc trong hai năm tới. Ở phần lớn các công ty, tái cấu trúc được tiếp tục (52%), và 42% công ty coi tái cấu trúc là một quá trình liên tục. Những nhân tố quyết định đằng sau thái độ hoài nghi này, theo phần lớn các công ty được khảo sát, là nền kinh tế tiếp tục yếu kém (54%), và sự sụt giảm giá cả (38%). Động cơ xuất phát từ sự khan hiếm các khoản vay ngân hàng chỉ chiếm 11% các công ty thực hiện thêm các giải pháp tái cấu trúc. Việc nền kinh tế Đức tăng trưởng chậm, mà phần lớn là kết quả của nhu cầu nội địa thấp và áp lực chi phí gia tăng do kết quả của sự mở rộng EU, cũng như cạnh tranh toàn cầu, sẽ đòi hỏi thêm quá trình tái cấu trúc trong tương lai.Tại Châu Âu trừ nước Đức Việc xem tái cấu trúc là một quá trình liên tục phổ biến hơn ở EU so với ở Đức khi có tới 63% ý kiến đồng ý. Hơn thế nữa, quá trình này vẫn đang là ở trong giai đoạn khởi đầu. Giả định rằng việc có thêm các giải pháp tái cấu trúc sẽ cần thiết trong thực tế là từ áp lực cạnh tranh gia tăng (35%), và nền kinh tế yếu kém (27%).Tuấn DươngTheo TTVNSố lượt xem: 72
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website